Um Lykil

Fyrirvarar

Almennur fyrirvari

Upplýsingar birtar á vef Lykils eru samkvæmt bestu vitund félagsins á hverjum tíma. Þær eru ekki ráðleggingar til viðskiptavina og því getur félagið ekki tekið ábyrgð á viðskiptum sem gerð eru á grundvelli þeirra.

Lykill ber í engum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af þeim upplýsingum sem birtar eru á vef félagsins, né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vefnum. Þá ber Lykill ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.

Lykill á höfundaréttinn á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef félagsins nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Lykils þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef félagsins, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim. Viðskiptavinum Lykils er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Disclaimer

Information displayed on Lykill's website is according to the company's best knowledge at that moment. The information is not a recommendation to customers and the company cannot be held responsible for any decisions taken by based on this information.

Lykill is in no instances liable for any damages that can be caused by information published on its website, or any damages that can be directly or indirectly linked to the use of the website. Lykill is not in any cases liable for any damages related to the website not being accessible for shorter or longer periods of time.

Lykill owns the copyright for the information published on its website unless noted otherwise. Written consent from Lykill, is required for republishing or copying information from its website, regardless of the nature of the information or the purpose of re-publishing or distribution of the material in question. Customers are allowed to save approved information for personal use.

Fyrirvari vegna tölvupósts

Efni þessa tölvupósts, sem og skjala og gagna sem send eru sem viðhengi, kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem tölvupósturinn er stílaður á. Misnotkun getur varðað bótaábyrgð og refsingu, auk þess sem viðtakanda ber samkvæmt gildandi fjarskiptalögum að tilkynna sendanda hafi tölvupósturinn eða viðhengi hans ranglega borist honum. Vinsamlegast eyðið tölvupóstinum og viðhengjum í slíkum tilvikum.

Efni tölvupóstsins, skjala og gagna sem send eru sem viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Lykils.

E-mail disclaimer

The information contained in this e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information and is only intended for the person or entity to which it is addressed. Unauthorised usage of this e-mail and any attachments may result in financial and criminal liability by law. The sender of e-mails and attachments is responsible for their content if not related to the operations of Lykill.

Réttarúrræði

Komi upp ágreiningur á milli viðskiptavinar og Lykils geta viðskiptavinir leitað með ágreining til úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki, sem vistuð er hjá Fjármálaeftirlitinu, eftir því sem samþykktir nefndarinnar mæla fyrir um.

Nánari upplýsingar um úrskurðarnefndina má finna á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins.

Viðskiptavinir geta einnig leitað með ágreining til dómstóla eða til viðeigandi stjórnvalda, s.s. Neytendastofu eða til Fjármálaeftirlitsins.