Skoða fleiri bíla

Back to top

Upplýsingar á vefnum eru birtar með fyrirvara um hugsanlegar villur og breytingar og getur félagið ekki ábyrgst að upplýsingarnar séu allar réttar. Útreikningar á síðunni miðast við þær forsendur sem settar hafa verið fram af hálfu viðskiptavinar hverju sinni sem og upplýsingum frá viðkomandi bílaumboðum. Þar sem niðurstöður útreikninganna byggjast á áætlun en ekki endanlegum útreikningi eru þær eingöngu til viðmiðunar og eru ekki skuldbindandi fyrir Lykil. Að öðru leyti vísast til almenns lagalegs fyrirvara á heimasíðunni. 90% lán miðast við 60 mánuði. Ljósmyndir endurspegla ekki endilega þann aukabúnað s.s. felgur sem eiga við viðkomandi bíl í sýningarsalnum. Listaverð bílana eru birt með fyrirvara um verðbreytingar viðkomandi bílaumboða og endanlegt leiguverð tekur mið af gildum verðlista á hverjum tíma.