Stjórnarhættir

Lykill fjármögnun

Stjórnarháttayfirlýsing Lykils Fjármögnunar hf.

  1. Inngangur

  Lykill fjármögnun hf. (hér eftir „Lykill“ eða „félagið“) er lánafyrirtæki sem stundar eignaleigu, lánastarfsemi og aðra fjármálaþjónustu í samræmi við starfsleyfi þess.

  Starfsemi félagsins skiptist í þrjú meginsvið; Viðskiptasvið, Fjármálasvið og Rekstrarsvið, en til viðbótar er um að ræða sjálfstæðar einingar áhættustýringar og yfirlögfræðings. Að meðaltali störfuðu 35 starfsmenn hjá félaginu á fyrstu sex mánuðum ársins 2019.

  Lykill fjármögnun skipurit

  Nánari upplýsingar um skipulag félagsins og verkefni viðkomandi sviða og eininga er að finna á heimasíðu félagsins (www.lykill.is).

  Lykill er í eigu Klakka ehf. (99,96%) og dótturfélags Klakka, Klakki T ehf. (0,04%). Lykill er eigandi fjögurra dótturfélaga, LÝS-2 ehf., LÝS-3 ehf., Lýsingu ehf. og Kvakks ehf. sem eru með litla eða enga starfsemi.

  Stjórnarháttayfirlýsing þessi er sett fram í samræmi við grein 6.1 í leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar voru út í maí 2015 (5. útg.) af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland og Samtökum atvinnulífsins (hér eftir „Stjórnarháttaleiðbeiningarnar“), sbr. einnig 66. gr. c í lögum um ársreikninga nr. 3/2006. Yfirlýsingin er birt á vefsíðu félagsins (www.lykill.is), þá er sérstakur kafli í ársreikningi um stjórnarhætti.

   

  1. Tilvísanir í þær reglur um stjórnarhætti sem félagið fylgir eða ber að fylgja samkvæmt lögum og hvar slíkar reglur eru aðgengilegar almenningi

  Samkvæmt 7. mgr. 54. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, skal fjármálafyrirtæki fylgja viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja og birta árlega yfirlýsingu um stjórnarhætti sína í sérstökum kafla í ársreikningi eða ársskýrslu, auk þess að gera grein fyrir stjórnarháttum á vefsíðu sinni og birta þar yfirlýsingu um stjórnarhætti sína.

  Lykill fylgir Stjórnarháttaleiðbeiningunum sem aðgengilegar eru á vefsíðu Viðskiptaráðs Íslands (www.vi.is).

   

  1. Hvort félagið víki frá hluta leiðbeininganna um stjórnarhætti og þá hvaða.

  Stjórnarháttaleiðbeiningarnar eru byggðar á meginreglunni „fylgið eða skýrið (e. comply or explain)“, sem felur í sér að að ekki þarf að hlíta leiðbeiningunum í einu og öllu enda ekki um bindandi fyrirmæli að ræða. Kemur fram í tilmælunum að þannig sé tryggður sveigjanleiki fyrir fyrirtæki til að sníða stjórnarháttaleiðbeiningar að stærð sinni, uppbyggingu og starfssviði.

  Þegar hins vegar vikið er frá leiðbeiningunum þá er ætlast til þess, að gerð sé grein fyrir frávikum og ástæðum þeirra, hvernig var komist að niðurstöðu um frávikið og þeirra úrræða sem gripið var til í staðinn, auk þess að upplýsa hvort frávikið sé tímabundið.

  Í starfsemi Lykils er vikið frá leiðbeiningunum í eftirfarandi tilvikum:

  Aðalfundur félagsins er ekki auglýstur á vefsíðu félagsins þegar tímasetning hans hefur verið ákveðin (grein 1.1.2). Ástæðan er sú að reglan er lítt hagkvæm fyrir lítið fyrirtæki þegar einungis er um tvo hluthafa að ræða, sem að auki eru nátengdir. Í stað þess eru hluthafar boðaðir með sannanlegum hætti. Af sömu ástæðu er hluthöfum ekki sérstaklega gert kleift að taka þátt í hluthafafundum rafrænt né sérstaklega tiltekið í fundarboði á hvaða tungumáli fundurinn fer fram eða hvort túlkun standi til boða (greinar 1.1.1 og 1.1.4).

  Ekki er starfandi tilnefningarnefnd í félaginu (grein 1.5). Ástæðan er sú að hluthafarnir tveir vilja nýta lögbundin rétt sinn til stjórnarvals á hluthafafundum. Af þessu leiðir að tillögur slíkrar nefndar eru ekki kynntar í fundarboði aðalfundar (grein 1.1.5) og önnur ákvæði í leiðbeiningunum sem vísa til tilnefninganefndar eiga ekki við. Jafnframt leiðir af framangreindri samsetningu hluthafa félagsins að upplýsingar um framboð til stjórnar eru ekki sett á vefsíðu félagsins (grein 1.1.6).

  Félagið stefnir ekki sérstaklega að því að meirihluti stjórnar eða a.m.k. tveir stjórnarmenn séu óháðir stórum hluthafa félagsins (greinar 2.3.1 og 2.3.3). Ástæðan er sú að hluthafar félagsins vilja nýta lögbundið svigrúm til að skipa það fólk hverju sinni í stjórn félagsins sem það telur hæfast. Á reikningsárinu 2019 voru engu að síður tveir stjórnarmenn óháðir stórum hluthöfum.

  Ekki hefur verið sett sérstök stefna um samfélagslega ábyrgð félagsins (grein 2.9). Hins vegar  má finna ýmis ákvæði í lögum og innri reglum félagsins, sem ætlað er að tryggja samfélagslega ábyrgð, auk þess sem félagið leitast eftir að starfa með slíkum hætti, sbr. nánari umfjöllun í töluðlið 6.

  Varðandi upplýsingagjöf á vefsíðu félagsins um stjórnarhætti (grein 6.2.2.), þá er eðli máls samkvæmt ekki að finna þar neina umfjöllun um tilnefningarnefnd eða störf hennar þar sem hún er ekki fyrir hendi í félaginu eins og áður kom fram (liðir 6-8 í grein 6.2.2.). Þá eru ekki upplýsingar um hluthafafundi (liður 4) né fundargögn slíkra funda (liður 5) af sömu ástæðum og fjallað var um hér að framan.

   

  1. Tilvísanir í annars konar reglur og viðmið sem einnig er farið eftir og eiga sérstaklega við um þá tegund rekstrar sem félagið stundar

  Um starfsemi Lykils gilda lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, auk stjórnvaldsfyrirmæla settra á grundvelli þeirra laga. Þessu til viðbótar gilda ýmis önnur lagafyrirmæli sem eiga við um fjármálafyrirtæki eða starfsemi þeirra s.s. lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998, lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018 og lög um neytendalán nr. 33/2013, auk viðeigandi stjórnvaldsfyrirmæla. Þá hafa skuldabréf félagsins verið tekin til viðskipta í Kauphöll og þ.a.l. eiga lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti við um félagið sem útgefanda skuldabréfa.

   

  1. Lýsing á helstu þáttum innra eftirlits og áhættustjórnunar félagsins

  Stjórn Lykils ber ábyrgð á starfsemi og stefnumótun félagsins sem og áhættustefnu og að til staðar sé virkt kerfi innra eftirlits, sbr. 1. mgr. 54. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

  Með innra eftirliti er stuðlað að því að félagið nái markmiðum sínum varðandi afkomu, áhættuvilja og áreiðanlegar fjárhagsupplýsingar og hlíti gildandi lögum og reglum.

  Í grunninn byggir innra eftirlit félagsins á hefðbundnum þremur varnarlínum, þar sem í fyrstu varnarlínu eru þeir sem koma að ákvörðunartöku um viðskipti. Í annarri varnarlínu er hefðbundnar innri eftirlitseiningar, s.s. áhættustýring, regluvörður og ábyrgðarmaður aðgerða gegn peningaþvætti, sem ætlað er að fylgjast með virkni fyrstu varnarlínu. Í þriðju varnarlínu er innri endurskoðun sem fylgist með gæðum stjórnarhátta, áhættustýringar og annars innra eftirlits.

  Við áhættustjórnun er m.a. mótuð áhættustefna og áhættuvilji félagsins, leitast við að greina helstu áhættuþætti í rekstri þess og viðhafa viðeigandi eftirlitskerfi miðað við umfang starfseminnar, sem greinir, mælir og stýrir áhættu. Leitast er við að áhætta sé tekin að vel yfirveguðu máli og skv. skilgreindri stefnu, auk þess sem starfsmenn þekki áhættuþætti sem tengjast starfi þeirra. Þá ber stjórn ábyrgð á innra matsferli fyrir eiginfjárþörf, þar sem m.a. er horft til heildaráhættu í starfsemi félagsins og hvernig megi milda, stýra og mæta áhættu með viðeigandi hætti.

  Endurskoðunar- og áhættunefnd stjórnar er henni til ráðgjafar vegna áhættu í starfsemi félagsins í samræmi við ákvæði laga. Þá bera stjórnendur og starfsmenn ábyrgð á eftirliti og stjórnun áhættu sem tengist einingum þeirra. Áhættustýring hefur eftirlit með ákvörðunum og vöktun áhættu.

  Þar sem skuldabréf félagsins hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði, þá starfar regluvörður hjá félaginu í samræmi við 130. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. Jafnframt er til staðar ábyrgðarmaður aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 34. gr. laga um það efni nr. 140/2018.

  Innri endurskoðun leggur mat á virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta og veitir endurgjöf til stjórnar félagsins og stjórnenda, sem horft er til við endurmat á innra eftirliti.

  Fjármálasvið annast m.a. gerð uppgjöra, almenna færslu bókhalds og önnur reikningsskil. Það tekur saman upplýsingaskýrslur um fjárhagsstöðu félagsins m.t.t. ýmissa þátta og leggur fyrir hefðbundna stjórnarfundi. Reikningsskil félagsins eru gerð skv. alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, IFRS, og birt opinberlega. Þau eru endurskoðuð (ársuppgjör) eða könnuð (árshlutauppgjör) af löggiltum endurskoðendum. Endurskoðunar- og áhættunefnd stjórnar félagsins fjallar reglubundið um reikningsskil þess og endurskoðun.

  Frekari umfjöllun um áhættustýringu og innri endurskoðun er að finna í skýringum með ársreikningi félagsins sem aðgengilegur er á heimasíðu þess, (www.lykill.is).

   

  1. Upplýsingar um stefnu um samfélagslega ábyrgð og siðferðisviðmið

  Lykill hefur sett siðareglur fyrir starfsfólk, stjórnendur og stjórn félagsins með það fyrir augum að stuðla að ábyrgri ákvarðanatöku og trúverðugleika starfseminnar. Reglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins (www.lykill.is).

  Lykill hefur ekki sett sér sérstaka samfélagsstefnu, en hins vegarhvíla ríkar lagaskyldur á félaginu um ábyrga starfsemi og góða viðskiptahætti. Þá telur Lykill að með starfsemi sinni sýni félagið samfélagsábyrgð í verki með því að sinna viðskiptavinum af kostgæfni og bjóða þeim upp á leiðir til að ná markmiðum sínum í fjármögnun í samkeppni við stóra aðila á markaði. Þessu til viðbótar er hugað að slíkum málum í starfsemi félagsins.

  Sem dæmi má nefna, að varðandi umhverfisvernd, þá leitast félagið við að auka möguleika á rafrænum lausnum við veitingu þjónustu sinnar auk þess sem í vöruframboði hefur verið boðið upp á fjármögnun rafbíla með hagkvæmari hætti en áður. Þá hefur Lykill stigið stórt skref í átt að kolefnisjöfnun bílaflota í eigu félagsins í þeim tilgangi að draga úr styrk koldíoxíðs í andrúmslofti með samningi við Kolvið, en allir rekstrarleigubílar félagsins eru kolefnisjafnaðir. Jafnframt er sorp flokkað á starfsstöðvum og dregið hefur verið úr sóun á pappír með minnkun útprentunar og skilvirkari prentlausnum.

  Þá má nefna að Lykill hefur verið bakhjarl íþróttasambanda og góðgerðarsamtaka ásamt því að styrkja ýmis félagasamtök í gegnum tíðina.

  Þessu til viðbótar má vísa til skýringa í ársreikningi félagsins þar sem nánar er fjallað um ófjárhagslegar upplýsingar og stöðu og áhrif félagsins í tengslum við umhverfis-, félags- og starfsmannamál.

   

  1. Lýsing á samsetningu og starfsemi stjórnar, framkvæmdastjórnar og undirnefnda stjórnar

  Stjórn Lykils er skipuð fimm einstaklingum og tveimur til vara kosnum á aðalfundi félagsins til eins árs í senn, sbr. nánari umfjöllun í tölulið 12. Formaður er valinn af stjórn félagsins á fyrsta stjórnarfundi. Stjórn fundar að jafnaði einu sinni í mánuði en stopulla yfir sumarið.

  Stjórn félagsins fer með æðsta vald í málefnum þess á milli hluthafafunda og ber ábyrgð á starfsemi þess og stefnumótun. Stjórnin hefur jafnframt yfirumsjón og almennt eftirlit með því að starfsemi og rekstur félagsins sé í samræmi við lög, samþykktir og aðrar reglur sem um starfsemina gilda. Þá gætir stjórnin þess að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins og samþykkir m.a. áhættustefnu, áhættuvilja og fyrirkomulag áhættustýringar. Um störf stjórnar er nánar vísað til VII kafla laga um fjármálafyrirtæki og IX laga um hlutafélög. Þá er í starfsreglum stjórnar nánar kveðið á um störf hennar. Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og innri endurskoðanda.

  Ein undirnefnd starfar á vegum stjórnar, þ.e. Endurskoðunar- og áhættunefnd, sem skipuð er þremur mönnum, sbr. nánar töluliði 9 og 12. Endurskoðunar- og áhættunefnd hefur eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila og virkni innra eftirlits og innri endurskoðunar. Þá hefur nefndin eftirlit með endurskoðun reikningsskila, metur óhæði endurskoðenda og gerir tillögu til stjórnar um val á endurskoðanda. Þá sinnir nefndin ráðgjafar- og eftirlitshlutverki fyrir stjórn fyrirtækisins, m.a. vegna mótunar áhættustefnu og áhættuvilja fyrirtækisins.

  Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins í samræmi við stefnu stjórnar, sbr. nánari umfjöllun í tölulið 15. Framkvæmdastjórn samanstendur af framkvæmdastjóra og sex stjórnendum, sem fara fyrir starfseiningum skv. skipuriti félagsins, sbr. töluliður 1. Nánari upplýsingar um stjórnendur og verkefni starfseininga félagsins er að finna á heimasíðu þess (www.lykill.is)

  Lykill hefur ekki sett sér sérstaka stefnu um fjölbreytileika stjórnar og framkvæmdastjórnar með tilliti til þátta á borð við aldur kyn eða menntunarlegan og faglegan bakgrunn.

  Engin fulltrúanefnd starfar hjá félaginu.

   

  1. Fyrirkomulag skipunar nefndarmanna tilnefningarnefndar

  Lykill hefur ekki skipað tilnefningarnefnd.

   

  1. Fyrirkomulag skipunar nefndarmanna undirnefnda

  Stjórn Lykils skipar í Endurskoðunar- og áhættunefnd, sem er eina undirnefnd stjórnar. Nefndin  er skipuð þremur einstaklingum, sem hafa góða þekkingu á sviði reikningsskila og endurskoðunar þar af tveimur stjórnarmönnum. Jafnframt hafa nefndarmenn þekkingu og starfsreynslu til að vinna að mótun áhættustefnu og áhættuvilja félagsins. Meirihluti nefndarinnar telst óháður félaginu eða stórum hluthöfum, sbr. nánari umfjöllun um nefndarmenn í tölulið 12.

   

  1. Upplýsingar um fjölda stjórnarfunda og funda undirnefnda og mætingu

  Á tímabilinu 1. desember 2018 til 1. desember 2019 hélt stjórn Lykils 12 fundi. Haldnir voru 3 fundir í Endurskoðunar- og áhættunefnd. Meðfylgjandi tafla sýnir mætingu á fundina.

  Stjórnarfundir Lykils fjármögnunar tafla

   

  1. Upplýsingar um hvar nálgast megi starfsreglur stjórnar og undirnefnda

  Starfsreglur stjórnar og starfsreglur Endurskoðunar- og áhættunefndar má finna á vefsíðu félagsins (www.lykill.is).

   

  1. Upplýsingar um stjórnarmenn og nefndarmenn í endurskoðunarnefnd

  Aðalmenn í stjórn Lykils:

  Magnús Scheving Thorsteinsson er fæddur árið 1968. Magnús var fyrst kjörin í stjórn Lykils á hluthafafundi 13. desember 2010. Magnús er formaður stjórnar Lykils. Hann er ekki hluthafi í félaginu en er háður stjórnarmaður vegna tengsla við eiganda félagsins. Magnús hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins. Magnús er með BA próf í International Business Administration frá The American University of Paris og MBA frá Háskólanum í Reykjavík. Magnús er fyrrum forstjóri Klakka ehf. en starfaði þar áður sem forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar hjá VBS fjárfestingarbanka hf.

  Jón Örn Guðmundsson er fæddur árið 1967. Jón Örn var fyrst kjörin sem varamaður í stjórn Lykils á hluthafafundi 13. apríl 2010 og sem aðalmaður á hluthafafundi 13. apríl 2011. Jón Örn er formaður Endurskoðunar- og áhættunefndar stjórnar. Hann er ekki hluthafi í félaginu en er háður stjórnarmaður vegna tengsla við eiganda félagsins. Jón Örn hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins. Jón Örn er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og löggiltur endurskoðandi. Jón Örn starfar í dag sem forstjóri Klakka ehf. en hefur einnig starfað sem löggiltur endurskoðandi, m.a. hjá Ernst & Young hf.

  Brynja Dögg Steinsen er fædd árið 1976. Brynja var fyrst kjörin í stjórn Lykils á hluthafafundi  30. ágúst 2016. Hún er ekki hluthafi í félaginu en er háður stjórnarmaður vegna tengsla við eiganda félagsins. Brynja hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins. Brynja er viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík. Brynja starfar í dag sem rekstrarstjóri Klakka ehf.

  Hörður Gunnarsson er fæddur árið 1956. Hörður var fyrst kjörin í stjórn Lykils á hluthafafundi 13. desember 2010. Hörður situr í Endurskoðunar- og áhættunefnd stjórnar. Hann er ekki hluthafi í félaginu og er óháður stjórnarmaður. Þá hefur hann ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins. Hörður er viðskiptafræðingur og fyrrum endurskoðandi. Hörður er fyrrum starfsmaður Icelandair Group og var aðalstarf hans að sitja í stjórnum dótturfélaga samstæðunnar.

  Jóhanna Waagfjörð er fædd árið 1958. Jóhanna var fyrst kjörin í stjórn Lykils á hluthafafundi  30. ágúst 2012. Hún er ekki hluthafi í félaginu og er óháður stjórnarmaður. Þá hefur hún ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins. Jóhanna er þjóðhagfræðingur frá Háskóla Íslands og MBA frá Penn State University. Þá hefur hún lokið prófi í verðbréfamiðlun. Jóhanna er fjármálastjóri Úthafsskipa ehf.

   

  Varamenn

  Gunnar Þór Þórarinsson er fæddur árið 1976. Gunnar var fyrst kjörin í varastjórn Lykils á hluthafafundi 27. júní 2019. Hann er ekki hluthafi í félaginu en er háður stjórnarmaður vegna tengsla við eiganda félagsins, sem stjórnarmaður í Klakka ehf. Gunnar hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins.  Gunnar er lögfræðingur frá Háskóla Íslands og LL.M. gráðu í fyrirtækjalögfræði frá London School of Economics. Gunnar er eigandi og starfandi lögmaður á skrifstofu BBA/Fjeldco í London.

  Steinn Logi Björnsson er fæddur árið 1959. Steinn var fyrst kjörin í varastjórn Lykils á hluthafafundi 30. ágúst 2016. Hann er ekki hluthafi í félaginu en er háður stjórnarmaður vegna tengsla við eiganda félagsins, sem stjórnarmaður í Klakka ehf. Steinn hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins. Steinn er með hagfræðipróf frá Drew University í New Jersey og MBA við Columbia University í New York. Steinn er fyrrverandi forstjóri Skipta og Húsasmiðjunnar og er nú stjórnarformaður Bláflugs ehf.

   

  Nefndarmaður  í Endurskoðunar- og áhættunefnd

  Hinrik Þór Harðarson er fæddur árið 1973. Hinrik var kjörinn í áhættu- og endurskoðunarnefnd Lykils í júní 2019. Hann er ekki hluthafi í félaginu og er óháður nefndarmaður þá hefur hann ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins. Hinrik er viðskiptafræðingur og löggiltur endurskoðandi. Hinrik starfar í dag sem deildarstjóri hjá Ríkisendurskoðun en var áður endurskoðandi hjá Deloitte ehf. þar sem hann meðal annars hefur komið að endurskoðun Lykils.

  Gunnar Þór Ásgeirsson er fæddur árið 1967. Hann var kjörinn í áhættu- og endurskoðunarnefnd Lykils í mars 2013 og sat í nefndinni til 26. júní 2019. Hann er ekki hluthafi í félaginu og var ekki hluthafi í félaginu þegar hann gegndi nefndarstörfum og hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins. Hann var óháður nefndarmaður. Gunnar er löggiltur endurskoðandi og starfar hjá endurskoðunarfyrirtækinu Baker Tilly.

   

  1. Upplýsingar um hvaða stjórnarmenn eru óháðir félaginu og stórum hluthöfum

  Tveir stjórnarmenn eru óháðir félaginu eða stórum hluthöfum í félaginu, sbr. umfjöllun í tölulið 12.

   

   

  1. Helstu þættir í árangursmati stjórnar

  Árangursmat stjórnar fór fram í nóvember 2019 og var skoðað hvernig tekist hefði til með verkefni stjórnar á árinu 2019. Lagt var mat á stjórnarhætti, stærð stjórnar, samsetningu stjórnar m.t.t. reynslu og hæfni, ýmsa þætti í verklagi, s.s. upplýsingagjöf, stefnumótun og framtíðarsýn, þátttöku- og framlag stjórnarmanna til starfa stjórnar, skoðanaskipti og skilvirkni stjórnarfunda. Þá var fjallað um starf Endurskoðunar- og áhættunefndar og hvort ástæða væri til að skipa frekari undirnefndir.

   

  1. Upplýsingar um framkvæmdastjóra félagsins og lýsing á helstu skyldum hennar

  Lilja Dóra Halldórsdóttir er fædd 1967 og er lögfræðingur (cand. jur) frá Háskóla Íslands 1994, með viðskiptagráðu frá K.U. Leuven 1999 og MBA frá Vlerick Business School 2000. Lilja Dóra var lögfræðingur Skeljungs hf. 1994-1998 og starfaði um tíma fyrir Eftirlitsstofnun EFTA í Brussel. Lilja kenndi við Háskólann í Reykjavík frá 2004-2010 eða þar til hún hóf störf sem lögfræðingur hjá Lykli. Lilja Dóra hefur verið framkvæmdastjóri Lykils frá júní 2011. Lilja Dóra á hvorki eignarhlut í félaginu né kauprétt um hlut. Þá er ekki til staðar hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila eða stóra hlutahafa í félaginu.

  Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri félagsins og stýrir starfseminni í samræmi við stefnu stjórnar. Framkvæmdastjóra ber að sjá til þess að rekstur félagsins sé í samræmi við lög og að meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti. Um ábyrgð og skyldur framkvæmdastjóra er nánar vísað til VII kafla laga um fjármálafyrirtæki og IX kafla laga um hlutafélög.

   

  1. Upplýsingar um brot á lögum og reglum sem viðeigandi eftirlits- og eða úrskurðaraðili hefur ákvarðað

  Í maí 2019 var félagið sektað af ársreikningaskrá fyrir að skila ársreikningi 2018 of seint til skrárinnar. Rétt er að taka fram að ársreikningur var tilbúinn í febrúar og birtist þá í Kauphöll og á heimasíðu félagsins. Ástæða sektarinnar er sú að ársreikningaskrá tekur ekki við ársreikningi félagsins fyrr en aðalfundur þess hefur tekið afstöðu til hans en sá fundur fór ekki fram fyrr en í lok júní 2019.

  Í maí 2019 ákvarðaði Seðlabanki Íslands að félagið hefði farið undir lágmark lausafjárhlutfalls í erlendum myntum m.v. 30. apríl 2019. Um var að ræða mistök vegna misskilnings um nettun á gjaldmiðlaskiptasamningum félagsins sem strax voru leiðrétt og taldi Seðlabankinn ekki ástæðu til beitingar viðurlaga.

   

  1. Fyrirkomulag samskipta hluthafa og stjórnar

  Hluthafar í Lykli voru tveir í lok nóvember 2019. Stjórn félagsins hefur samskipti við hluthafa í samræmi við lög, samþykktir og starfsreglur stjórnar. Formaður stjórnar stýrir almennt samskiptum stjórnar við hluthafa. Stjórnarmenn skulu í störfum sínum og við ákvarðanatöku starfa með hagsmuni Lykils að leiðarljósi samkvæmt ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög, laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, auk annarra lagafyrirmæla sem um starfsemina gilda.